Serveis

Aplica pot donar solució a les necessitats dels clients en diferents àmbits

Anàlisi i tractament integral de la informació

Planificació global i execució dels processos de recollida de dades que permetin avaluar els serveis prestats, i posterior anàlisi dels resultats obtinguts a través d’enquestes a institucions i equipaments i a col·lectius específics i professionals.

Elaboració i posada en funcionament d’eines informàtiques necessàries per a la recollida i gestió de la informació, tractament de les dades (depuració i control de qualitat), explotació i presentació d’informació, incloent la visualització de dades.

Avaluació i visualització de dades

Avaluació i adequació de la informació a través d’eines d’anàlisi que permetin visualitzar i interactuar amb les dades de forma dinàmica, integrativa i actualitzable per tal de permetre extreure informació detallada i molt visual de la informació, facilitant la comprensió de les dades gràcies a una presentació gràfica adaptable a les necessitats detectades.

Disseny i execució d’informes i presentacions en PowerBi, depuració i adequació de la informació per al seu tractament, planificació de plans d’explotació en Excel, modelització i càlcul de dades, integració de matrius preexistents, i anàlisi de les conclusions obtingudes. Assessorament en el disseny de publicacions estadístiques, acompanyament en l’estructuració de continguts, selecció i presentació de la informació, determinació de missatges clau i maquetació i disseny.

Grans operacions estadístiques a la població

Execució de grans projectes de recollida d’informació, especialitzant-nos en aquelles operacions que requereixen un ampli desplegament d’equips de treball i d’una organització complexa.

Dissenys mostrals, confecció de bases de dades, redacció i estructura dels qüestionaris, generació d’eines informàtiques ad-hoc, formació d’equips d’enquestadors, recollida d’informació i explotació estadística.

Experiència contrastada en enquestes multicanal (CATI, CAPI, CAWI)

Altres projectes

APLICA posa al servei dels clients l’experiència i recursos necessaris per a la realització de projectes ad-hoc, amb l’assessorament en la posada en marxa d’estudis qualitatius i quantitatius adaptant-se a les seves necessitats específiques.